Påmeldingsskjema

From Game Technology Lab

Revision as of 09:30, 11 February 2011 by Javi (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Current revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Alle deltakere som vil være med på prosjektet vil få utdelt en papirutgave av dette dokumentet.
Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet


”Undersøkelse av EEG-signalers utvikling før/etter hjernetrening og
fordeler med neurofeedback for trening av fokus og konsentrasjon.”

Contents

Bakgrunn og hensikt

Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie for å utprøve teorien om at Elektroencefalografisk(EEG)-basert trening og neurofeedback kan hjelpe til å lære å fokusere bedre på oppgaver og bedre evnen til å konsentrere seg, og for å se på hvordan innlevelse er mulig å måle, eller kan oppdages ved bruk av EEG mens en spiller dataspill. EEG-informasjon blir lest ved å plassere sensorer på hodet. Dette vil så bli vist til som tilbakemelding til brukeren, og viser hvor fokusert han/hun er. Dette kan brukes til å trene hjernen til å oppføre seg annerledes.


Hva innebærer studien?

Studien består av to prosjekter. Din rolle vil avhenge av hvilket prosjekt du velger å delta i.

Det første prosjektet, (Studie A) har som mål å teste om det er mulig å måle, trene og se forandringer i EEG-signaler i forbindelse med spillinnlevelse. Studie B har som mål å se på effektene av neurofeedback.


Studie A

Ved å delta i denne studien vil du bli bedt om å spille ulike spill mens du har på det et EEG-headset som måler hjerneaktiviteten din. Du vil etterpå fylle ut et skjema der du beskriver din innlevelse og engasjement i spillet. Du vil videre gå gjennom et treningsprogram der du lærer å kontrollere din hjerneaktivitet for å utføre ulike oppgaver som å styre en robot. Etter hver treningsøkt(Ca 40 minutt) vil du fylle ut et skjema som holder styr på din progresjon. Deretter vil du bli bedt om å spille de samme spillene på nytt, nå også med et EEG-headset på. Etter denne siste økten vil du igjen fylle ut et skjema som beskriver din innlevelse og engasjement i spillet.


Du kan delta i to ulike grupper i forbindelse med denne studien, en hoved gruppe og en kontrollgruppe. Hovedgruppen er med på all treningen som er nevnt ovenfor. Kontrollgruppen er kun med på spillsesjonene og uteblir fra hjernetrening.


Studie B

Ved å delta i studien vil du bli spurt om å fylle ut en eller flere spørreundersøkelser, føre en dagbok om hvordan adferden utarter seg, og spille spill mens du har på deg et EEG-headset. Data fra headsettet vil bli tatt opp, og bli brukt til å gi øyeblikkelig tilbakemelding i de senere prøvene. Disse vil være tilfeldiggjorte doble-blindtester for å gjøre det sikrere å anta om resultatene er relatert til neurofeedback-treninga eller ikke. Derfor vil noen av deltakerne noen ganger få simulert eller tilfeldig data i stedet for EEG-dataen fra headesetet som tilbakemelding.


Mulige fordeler og ulemper

Denne studien tester teorien om at EEG-basert hjernetrening og neurofeedback kan forbedre fokus og konsentrasjon. Ved å delta i denne studien, vil det være en mulighet for at treningen kan forbedre evnen til å fokusere, og dermed redusere noen av problemene knyttet til det å ha ADHD. Vi tror ikke at det vil være noen ulemper med å delta. EEG-enheter er ikke på noen måte i stand til å lese brukerens tanker eller minner, og har ingen kjente bivirkninger. Enheten er trådløs og batteridrevet, så det er ingen risiko for elektrisk støt. Neurofeedback-trening er bare et tillegg til annen behandling, og ikke en erstatning, så du vil ikke bli spurt om å endre eller stoppe annen behandling startet av helsevesenet eller andre mens du deltar i dette prosjektet.


Hva skjer med prøvene og informasjonen om deg?

Data som blir registrert om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. Alle opplysningene og prøvene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger og prøver gjennom en navneliste. Dette vil bli gjort ved å bruke en metode lignende den som blir brukt av skolen for eksaminering. Navnene vil bli lagret på en datamaskin uten tilgang til internett for å øke sikkerheten. Dette betyr at opplysningen er avidentifisert og ingen vil bli gitt tilgang til den identifiserende data uten at det er en veldig grunn til det.


Informasjonen som forbinder data med navn vil bli slettet når studien er gjennomført, og resultatdata vil bli slettet 3 år etter at studien er gjennomført.


Alt vil bli gjort for å forsikre at ingen av deltakerne vil kunne identifiseres fra de publiserte resultatene relatert til dette prosjektet.

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke til å delta i studien. Dette vil ikke få konsekvenser for din videre behandling. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på siste side. Om du nå sier ja til å delta, kan du senere trekke tilbake ditt samtykke uten at det påvirker din øvrige behandling. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til studien, kan du kontakte Simon McCallum, simon.mccallum@hig.no, tlf. 61135268 mob. 95432149, når som helst.


Ytterligere informasjon om studien finnes i kapittel A


Ytterligere informasjon om personvern og forsikring finnes i kapittel B


Samtykkeerklæring følger etter kapittel B.Kapittel A- utdypende forklaring av hva studien innebærer

Oversikt over studieprosedyre

Ved studie A vil du ved påmelding bli møtt med noen bakgrunnsspørsmål om deg selv og spill du foretrekker.

Ved studie B vil du først bli gitt en (anonym) generell spørreundersøkelse kort tid etter at du har meldte som deltaker. Du vil bli gitt en adferdsdagbok for bruk under studiet, digital og/eller papir, for å kartlegge hvordan adferden endrer seg, og eventuelt blir påvirket av neurofeedback-treninga.


I slutten av februar vil du bli spurt om å gjøre noen tester ved å spille spill og ha på en EEG-enhet. På dette tidspunktet vil vi bare ta opp interaksjonen med programvaren vi utvikler. Under, og etter opptaket vil du også bli spurt noen spørsmål om testingen. EEG-enheten er en kommersiell EEG-enhet, Emotiv Epoc, som er noenlunde tilsvarende en standard medisinsk EEG-enhet.

I Mars vil du bli spurt om å delta i flere sesjoner for Studie A eller Studie B. Sesjonene for Studie A innebærer hjernetrening i å kontrollere din hjerneaktivitet for å utføre ulike oppgaver som å styre en robot. Sesjonene for Studie B vil bestå av å spille spill med EEG-enheten. I disse sesjonene vil EEG-data bli brukt som tilbakemelding til brukeren. Denne tilbakemeldingen er designet for å gjøre graden din av fokus tydelig, og potensielt trenbar. I April vil du bli bedt om å delta på nok en spillsesjon der EEG-headsetet benyttes.


Kriterier for deltakelse

Vi trenger et variert utvalg av deltakere for denne studien. Vi tror at mange studenter kan ha nytte av denne typen mental trening, vi er takknemlige for deltakelse av både barn og voksne.


Potensielle fordeler

Forskningen på neurofeedback har vist blandede resultater. Noen studier har vist betydelige forbedringer i adferd, mens andre ikke har vist noen forandring. Potensialet for forbedring kan forbedre en deltakers evne til å fokusere på en oppgave, og kan redusere symptomene tilknyttet ADHD. Det ser ikke ut til å være noen mulige negative virkninger av å delta i EEG-studier, og vi vil jobbe for å gjøre hver undersøkelse en fornøyelig opplevelse for deltakeren.


Informasjon

Du vil bli informert med en gang hvis det er noen som helst problemer knyttet til forskningen eller tidspunkter for undersøkelsene. Du vil også ha full tilgang til all informasjon som blir lagret om deg.


Kapittel B - Personvern, økonomi og forsikring

Personvern

Informasjon som blir lagret om deg vil bli lagred på en sikker måte. Vi samarbeider med Norwegian Information Security Lab for å forsikre at måten vi lagrer data på og at systemene våre er i verdensklasse.


Denne forskningen er en del av et internasjonalt samarbeide om bruk av spill og EEG. Vi har samarbeidspartnere i Sverige, Canada, og New Zealand som vil få tilgang til den innsamlede data. Det vil ikke på noen måte være mulig å identifisere individuelle personer utifra denne data, denne data vil bli brukt som kryssreferanse for framtidige studier som omhandler EEG og spillinteraksjoner.

Rett til innsyn og sletting av opplysninger om deg og sletting av prøver

Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. Dersom du trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede prøver og opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.


Økonomi og rollen til Høgskolen i Gjøvik

Studien er finansiert gjennom av Høgskolen i Gjøvik, og blir utført som to masteroppgaver. Siden det ikke er noen finansiering fra eksterne parter vil det ikke være noen interessekonflikter eller linker til farmasøytiske firmaer eller utvikleren av Emotiv Epoc.


Informasjon om utfallet av studien

Resultatet av studien vil bli publisert som to masteroppgaver, som vil være tilgjengelige etter studen er fullført, og vil bli inkludert i et bok-kapittel i en bok som omhandler beregning/vurdering av spill. Deltakerne vil også ha tilgang til kladder av disse oppgavene og publikasjonene. Disse dokumentene vil bli gjort tilgjengelige på nettet ved innloggingsinformasjon gitt til hver deltaker.


Samtykke til deltakelse i studien

Jeg er villig til å delta i studien


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Signert av prosjektdeltaker, dato)


Stedfortredende samtykke når berettiget, enten i tillegg til personen selv eller istedenfor


(Signert av nærstående, dato)


Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Signert, rolle i studien, dato)

Personal tools